دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير
Islamic Azad University, Malayer Branch
فرم پيشنهاد تحقيق
پايان‏نامه‌ كارشناسي ارشد
عنوان تحقيق به فارسي:
نقش اعتماد سازماني بر رفتار شهروندي سازماني کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي همدان
عنوان به زبان انگليسي
The role of organizational trust, organizational citizenship behavior National Oil Products Distribution Hamadan
نام دانشجو: عليرضا شماره دانشجويي:940268158
نام خانوادگي دانشجو:حمزه لو گروه تخصصي:مديريت تحول
رشته تحصيلي:مديريت بازرگاني گرايش:مديريت تحول
نيمسال ورود به مقطع جاري:94-7 نيمسال شروع به تحصيل :94-7
نام و نام خانوادگي استاد (اساتيد) راهنما: نام و نام خانوادگي استاد (اساتيد) مشاور:
1- دكترسيد حيدر حسيني 1- دكتر——–
تاريخ تصويب در شوراي گروهتخصصي: تاريخ تصويب در شوراي تحصيلات تکميلي:
تائيد مدير گروه: تائيد مدير امور پژوهشي تحصيلات تکميلي:
تاريخ ارسال به حوزه پژوهشي واحد:
تأييد معاون پژوهش و فناوري واحد
1- اطلاعات مربوط به دانشجو:
نام: عليرضا نام‏خانوادگي: حمزه لو شماره دانشجويي940268158
مقطع فوق ليسانس رشته تحصيلي: مديريت بازرگاني گروه تخصصي مديريت تحول
گرايش: مديريت تحول نام‌دانشكده: ——– سال ورود به مقطع جاري: 94-7 نيمسال ورودي 94-7
آدرس پستي ملاير خيابان سعدي کوچه رحمتي
تلفن ثابت محل سكونت: 32210079 تلفن همراه 918672702
پست الكترونيك alireza544182@yahoo.com
2- اطلاعات مربوط به اساتيد راهنما و مشاور:
تذكرات:
– دانشجويان دوره كارشناسي ارشد مي‌توانند يك استاد راهنما و حداكثر يک استاد مشاور و دانشجويان دوره دكتري حداكثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور مي‏توانند انتخاب نمايند. (براي دانشجويان ارشد استاد مشاور ضروري نميباشد)
– در صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور مدعو مي باشند، لازم است سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي كامل ايشان (رزومه كامل) شامل فهرست پايان‌نامه‌هاي کارشناسي ارشد و رساله‏هاي دكتري دفاع شده و يا در حال انجام كه اساتيد مدعو، راهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏اند، به همراه مدارك مربوطه و همچنين آخرين حكم كارگزيني (حكم هيأت علمي) ضميمه گردد.
– اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به دانشكده و حوزه پژوهشي و يا در نوبت قراردادن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب كار، متوجه گروه تخصصي و دانشكده خواهد بود.
اطلاعات مربوط به استاد راهنما:
نام و نام خانوادگي دكتر سيد حيدر حسيني آخرين مدرك تحصيلي :دكترا
تخصص اصلي: مديريت رتبه دانشگاهي: استاديار عضو هيأت علمي دانشگاه: ملاير
تلفن منزل يا محل كار 0 تلفن همراه: 9188510668
پست الكترونيك: uk@yahoo.com
نحوه همکاري با واحد ملاير: تمام وقت
اطلاعات مربوط به استاد مشاور:
نام و نام خانوادگي دكتر ——– آخرين مدرك تحصيلي :
تخصص اصلي رتبه دانشگاهي: عضو هيأت علمي دانشگاه”
تلفن منزل يا محل كار تلفن همراه:
پست الكترونيك: @
نحوه همکاري با واحد ملاير:
3- اطلاعات مربوط به پايان‏نامه:
الف- عنوان تحقيق
1- عنوان به زبان فارسي:
نقش اعتماد سازماني بر رفتار شهروندي سازماني کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي همدان
2- عنوان به زبان انگليسي/(آلماني، فرانسه، عربي):
The role of organizational trust, organizational citizenship behavior National Oil Products Distribution Hamadan
ب – تعداد واحد پايان‏نامه: 6
ج- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :
اعتماد بين كاركنان و مديران در تمامي زمان‌ها، پايين بوده است. كاركنان از مديران خود انتظار صداقت در پاسخ به سؤالات خويش را دارند. كار كردن در سازمان‌ها اغلب شامل وابستگي متقابل بين افراد با يكديگر و با مديران است. افراد، علاوه‌بر وابستگي به ديگران، براي تحقق اهداف فردي و سازماني موردنظرشان مي‌بايستي با يكديگر همكاري كنند. اين همكاري همواره با ريسك همراه است. نظريه‌هاي متعددي براي كاهش اين ريسك در تعاملات و ارتباطات سازماني ارائه شده است. اين نظريه‌ها به‌منظور قانونمند و نظام‌مند كردن و همچنين تشويق پذيرش افراد از سوي يكديگر و اجتناب از بروز نتايج حاصل از شكست اعتماد، ارائه شده‌اند. به اين‌منظور، سازمان‌ها براي اجتناب از بروز رفتارهاي خودخواهانه و خودمحور، از دوره‌هاي ارزيابي و حسابرسي شركت‌ها كه مكانيسمي كنترلي است، استفاده كرده‌اند. اين راه‌هاي قانوني گرچه ضعيف هستند، اما به‌عنوان جايگزين‌هايي غيرشخصي براي اعتماد عمل مي‌كنند كه البته به مشروعيت قانوني و رسمي اعتماد نيز منجر مي‌شوند، اما غالباً غيراثربخش هستند. اعتماد را نمي‌توان تقاضا كرد، اما مي‌توان به‌صورتي فزاينده آن را ايجاد كرد. ايجاد و حفظ اعتماد، با ترويج فرهنگ مبتني‌بر ارزش‌هاي مشترك و پذيرفته شده بين بخش‌ها، آغاز مي‌شود. اعتماد سازماني، منجر به تقويت كاركنان و افزايش مشاركت در تصميم‌گيري‌ها شده و محيطي فعال براي كار فراهم مي‌سازد. اعتماد سازماني، اطميناني است كه مديران و كاركنان به يكديگر دارند و يا مي‌بايستي داشته باشند. بدون وجود اعتماد، سازمان‌ها هيچ‌گونه شانسي براي تحقق اهداف و استراتژي‌هاي خود ندارند. اعتماد، نوعي ارتباط است كه كاركنان برمبناي آن مي‌خواهند ارتباطي مبتني‌بر اعتماد با سرپرستان خود داشته باشند. براي تمامي سازمان‌ها، ارتباطات توأم با اعتماد بين كاركنان و مديريت، امري حياتي بوده و فقدان آن مي‌تواند تأثيري منفي بر بهره‌وري سازماني داشته باشد. اعتماد، نوعي ارزش اساسي انساني است كه بايد در هر سازماني توسعه داده شود. ايجاد اعتماد براي بخش‌هاي مكمل، به‌منظور دستيابي به مزاياي بالقوه سازمان، بسيار مهم و حياتي است. ايجاد اين اعتماد براي سازمان‌ها، در واقع نوعي الزام و اجبار است.
تلاش براي بهبود عملکرد، از روزهاي اوليه شکل گيري رشته مديريت به عنوان اصل خدشه ناپذيري مطرح بوده است که هر روز وارد مباحث جديدتري مي شود و حوزه هاي بيشتري را در بر مي گيريد. بر خلاف گذشته، که از کارکنان انتظار مي رفت در حد نقش هاي رسمي خود عمل کنند، در قراردادهاي روانشناختي جديد، رفتارهاي داوطلبانه و فراتر از نقش، مورد انتظار است. تحقيقات کنوني، اين رفتارها را تحت عنوان رفتارهاي شهروندي سازماني، مد نظر قرارداده اند و در آن، به مشارکت بلند مدت فرد در موفقيت سازمان تاکيد مي ورزند.
اين عقيده که اعتماد در محيط هاي کاري به عنوان عامل اصلي بالقوه اي است که منجر به بهبود عملکرد سازماني مي شود و مي تواند يکي از منابع مزيت رقابتي در بلند مدت باشد، نيز به سرعت مورد توجه قرار گرفته است. ايجاد محيطي که داراي اعتماد سازماني است، تاثيرات مثبت زيادي براي سازمان ها دارد، بر عکس، هزينه هاي بي اعتمادي به علت عدم تمايل کارکنان به همکاري و مشارکت، خطر پذيري به خاطر رفتارهاي نامناسب، کيفيت پايين کار و نياز به کنترل، مي تواند سنگين باشد .
تقويت اعتماد و رفتارهاي شهروندي سازماني، عملکرد و کارايي سازمانها را ارتقاء بخشيده و بقاي بلند مدت آن ها را تضمين مي کند. بنابراين، شناخت اثرات انواع مختلف اعتماد سازماني بر رفتار شهروندي سازماني، براي بسياري از مديرياني که در جستجوي افزايش اثر بخشي هستند،مفيد بوده و تهيه مطالب علمي به زبان فارسي جهت استفاده دانشجويان، محققان، مديران و ساير علاقه مندان، ضروري به نظر مي رسد.
در اين تحقيق به بررسي تاثير اعتماد سازماني بر بروز رفتارهاي شهروندي سازماني در شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي استان همدان پرداخته مي شود تا بتوان از طريق نتايج و يافته هاي آن به روش هاي مناسب افزايش رفتارهاي شهروندي سازماني در اين شرکت دست يافت.
د – اهميت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد:
ما در دنيايي زندگي مي‌کنيم که به خاطر پديده جهاني شدن ، دچار تغييرات سريع و اجتناب ناپذيري است . تغييرات سريع در دنياي امروز ، سازمانها را با چالشهاي مختلفي روبرو کرده ‌است . اما در اين ميان سازمانهايي موفق هستند که به کمک ابزارهاي مديريتي و فناوري‌هاي نوين ، از فرصت ايجاد شده به نفع خود استفاده کنند . در شرايط رقابتي کسب و کار امروز عمده نگراني و تکاپوي سازمانها در جهت بقا و توسعه فراگير آنهاست . در راستاي اين هدف خطير مديران در پي شناسايي و بهره‌گيري بهينه منابع و سرمايه-هايي هستند که بتوانند آنها را به اثربخش‌ترين و کاراترين طرق ممکن به کار گيرند و به جاي استفاده از سلسله مراتب خشک و رسمي به ساختارهاي منعطف متمايل شده‌اند . اين امر به اهميت افزايش همکاري کارکنان و توجه به رفتار فرانقشي افزوده است . سازمانها بدون تمايل داوطلبانه افراد به همکاري قادر به توسعه اثربخشي خرد جمعي خود نيستند . در همکاري داوطلبانه معمولاً افراد از منافع شخصي خود مي‌گذرند و مسئوليت پذيري در راستاي منافع ديگران را در اولويت قرار مي‌دهند و به کارمندان يک سازمان کمک مي‌کنند که با هم کنار بيايند . لذا همکاري داوطلبانه مقوله‌اي وراي وظيفه مطرح است (فوت و تانگ ، 2008) . بر پايه و اساس تئوري‌ها و نظريه‌هاي سازماني، مسلماً رفتار فرانقشي ، به رقابت و عملکرد سازماني کمک مي‌کند که اين امر به علت رقابتهاي روز افزون جهاني ، اهميت ويژه‌اي دارد . بنابراين سازمانها ، به ويژه در کشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه بايستي زمينه را به‌گونه‌اي فراهم سازند که کارکنان و مديرانشان با طيب خاطر تمامي تجربيات ، توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي خود را در جهت اعتلاي اهداف سازمان بکار گيرند . اين امر ميسر نخواهد شد مگر آنکه اصول و قواعد مربوط به رفتار فرانقشي شناسايي و بسترهاي لازم براي پياده سازي اينگونه رفتارها فراهم گردد ( کاسترو و همکاران ، 2004 ) . يکي از بسترهاي لازم ، ايجاد اعتماد در محيط کاري مي‌باشد . زيرا کوتاهي در جهت ايجاد جوي آکنده از اعتماد ، تعهد و همکاري ، مستلزم افزايش هزينه‌ها براي ايجاد سيستم‌هاي کنترل و نظارت دقيق و پيچيده است . بنابراين با توجه به ضرورت وجود اعتماد در سازمان و تأثير آن در تقسيم اطلاعات ، تعهد به تصميمات، رفتار فرانقشي و بهبود روحيه کارکنان در اين رساله بر آن هستيم تا رابطه بين درک اعتماد در سازمان با رفتار فرانقشي که جزء مسئوليت و تکاليف شغلي آنها نمي‌باشد و نوعي رفتار اختياري و داوطلبانه است و بحث اعتماد سازماني و رفتار فرانقشي اهميت فوق العاده دارد، مورد بررسي قرار دهيم.
اهداف تحقيق: از آنجايي که اهميت هر تحقيق بستگي به اهداف آن دارد . لذا در اين رساله ، هدف اصلي تحقيق بررسي رابطه بين درک اعتماد در سازمان با رفتار فرانقشي کارکنان مي باشد.
اهداف فرعي تحقيق عبارتند از
1- بررسي رابطه بين اعتماد به مديريت و حمايت روانشناختي با رفتار فرانقشي کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي همدان
2- بررسي رابطه بين ارزشهاي مديريت و انتظار پاداش با رفتار فرانقشي کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي همدان
3- بررسي رابطه بين مشارکت کارکنان در تصميم گيري و کمک کارکنان خودگردان با درک اعتماد در کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي همدان
4-بررسي رابطه بين انگيزش دروني شغل و اشتراک دانش با درک اعتماد در کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي همدان
5-شناسايي اثر متغيرهاي جمعيت شناختي بر درک اعتماد و رفتار فرانقشي کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي همدان
6-شناسايي رابطه بين اعتماد با رهبري ، کنترل و ساختار سازمان
7- شناسايي تأثير اعتماد بر عملکرد سازمان و پيامدهاي اعتماد با سطوح بلا و پايين در سازمان
8- شناسايي عوامل تأثير گذار بر رفتار شهروندي سازماني و پيامدها و نتايج وجود اين رفتار در سازمان
9- شناسايي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني و اثر بخشي سازمان اين تحقيق به عنوان يکي از تحقيقات کاربردي در حوزه منابع انساني و رفتار سازماني ، آکنده از اعتماد در جهت رشد و پيشرفت منابع انساني و استفاده از توانايي و ظرفيت بالقوه آنها از طريق تشويق کارکنان به انجام کارهاي اختياري و داوطلبانه ( رفتار فرانقشي ) قرار مي‌دهد . همچنين مي‌توان از طريق ايجاد جو اعتماد در محيط کاري به ارتقاء بهره‌وري و اثربخشي سازمان نيز کمک نمايند.
فصل دوم : ادبيات تحقيق
مقدمه بر اعتماد سازماني مفهوم اعتماد و مسائل مربوط به آن در چند سال گذشته به طور فزاينده‌اي محور مطالعه سازمانها گرديده است . امروزه اهميت اعتماد در سازمانها به خوبي آشکار گرديده است . چرا که برقراري ارتباطات و تحقق همکاري ميان افراد نيازمند وجود اعتماد است . در عصري که روابط بين افراد و گروهها سست‌تر شده و به سرعت در حال تغيير است ، اعتماد که عمدتاً مبتني بر استنتاج‌ها و تفاسير در مورد انگيزه‌ها ، شخصيت و باطن ديگران است موضوع محوري سازمانها است که رشد و حيات آنها را تضمين مي‌کند . اعتماد عامل کليدي است زيرا همکاري را به وجود مي‌آورد ( تايلر ، 2003)
ه- مرور ادبيات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقيق و نتايج آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظري تحقيق):
مفهوم رفتار شهروندي سازماني ابتدا در مقالات بارنارد (1938) و کاتز (1964) مطرح شد ولي باتمن و اورگان (1983) بودند که براي اولين بار در خلال بررسي رابطه بين رضايت شغلي و عملکرد از اصطلاح رفتار شهروندي سازماني استفاده کردند. آنان اظهار داشتند؛ رفتار شهروندي سازماني مجموعه رفتارهاي سودمندي است که در شرح وظايف شغلي قيد نشده اما کارکنان براي کمک به سايرين طي انجام وظايف سازماني به نحو مشهود اين دسته از رفتار ها را از خود بروز ميدهند. محققين به تاثير مهم رفتار شهروندي سازماني در موفقيت سازماني پي بردهاند (چن و هيوي و سيگو، 1988 ؛ کارامبايا، 1989).
چارچوبهاي نظري توسعه يافته و مطالعات تجربي سعي ميکنند پيشايندها و پيامدهاي رفتار شهروندي سازماني را شناسايي کنند. ادبيات کثيري حول محور رفتار شهروندي سازماني وجود دارد که در آنها به مفهومسازيهاي متعددي از رفتار شهروندي سازماني پردخته شده و اين خود، موجب سردرگمي در فهم اصطلاح مذکور شده است (راوب، 2008). صاحبنظران بر اين باورند که براي دستيابي به اثربخشي و کارايي بيشتر و بهتر در موسسات آموزشي، وجود مديران و معلماني که فراتر از وظايف رسمي خود در سازمان عمل نمايند، ضروري است(سبحاني‌نژاد، يوزباشي و شاطري، 2010).
تحقيقات صورت گرفته در خصوص ادبيات رفتار شهروندي سازماني به وسيله پادساکف (2000) روشن ساخته که بين ابعاد فرهنگ سازماني با رفتار شهروندي سازماني رابطه معني دار وجود دارد: به علاوه يافتههاي تشريح شده بوسيله پاين و اورگان (2000) نيز خاطر نشان ميسازد که رفتار شهروندي سازماني ممکن است در فرهنگ ملت هاي مختلف به اشکال متمايز، تفسير و ارزيابي گردد. کارکنان در سازمان‌هايي با فرهنگ بروکراتيک، کارهايي که جزء الزامات رسمي شغلشان است، انجام مي‌دهند و فعاليت‌هاي نوآورانه را چالشي نسبت به اختيارات مدير به حساب ميآورند. بنابراين ميتوان انتظار داشت که رفتارهاي شهروندي سازماني که فعاليتهايي نوآورانه، خودجوش و خارج از نقش هستند، در چنين فرهنگهايي محدود شوند. ولي در فرهنگهاي دموکراتيک که بر نوآوري و مشارکت تأکيد ميشود، کارکنان به انجام فعاليت‌هاي نوآورانه تشويق ميشوند.
رفتار شهروندي سازماني در رابطه با متغيرهاي مختلفي مانند رضايت شغلي (باتمن و اورگان، 1983)، فرهنگ سازماني (عليزاده و شهراني، 2008)، سبک رهبري (نديم جهانگير، موزهيد و محموديول، 2004)، عدالت سازماني (چاراش و اسپکتور، 2001 ؛ اورگان، 1990) مورد مطالعه قرار گرفته است. اما روابط موجود بين ويژگي‌هاي سازماني و رفتارهاي شهروندي سازماني تا اندازه‌اي داراي به هم‌ريختگي است؛ به گونه‌اي که رسميت سازماني، انعطاف‌ناپذيري سازماني، حمايت ستادي و فاصله فضايي، ارتباط مستمري با رفتارهاي شهروندي سازماني نداشته‌اند(مقيمي، 2005) .
از سوي ديگربا گسترش پديدهي جهاني سازي، اهميت اعتماد در روابط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و سازماني بطور چشمگيري مورد توجه قرار گرفته است، بطوري که اکثر صاحب نظران در علوم مختلف به اهميت نقش اعتماد در سازمان‌ها اشاره کردهاند (دانايي فرد، رجب زاده و حصيري، 2009).
اعتماد يک موضوع بحث برانگيز در مطالعات سازماني بوده است اما اخيراً در تحقيقات آموزشي بهصورت جامع مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در مطالعات سازماني اعتماد به عملکرد موثر سازمان ها متصل شده است. همان طور که بيان کرديم اعتماد به عملکرد مناسب سازمانها مرتبط ميباشد و اينگونه ميتوان فرض کرد که اعتماد ميتواند به صورت مثبت بر عملکرد و سطح اثربخشي مدارس تاثيرگذارد، اگر چه مدارس بهعنوان نوع خاص سازماني مشخص شده است. اعتماد معلمان باعث ارتقاي اثربخشي مدرسه ميگردد چرا که روابط اعتمادي بخش لاينفک سرمايه اجتماعي يک سازمان ميباشد. اعتماد بين افراد باعث ارتقاي سرمايه اجتماعي يک مدرسه و نهايتا تاثير مثبت آن بر سطح اثربخشي مدرسه ميشود.
زارعي متين و همکاران (2009) در تحقيقي به بررسي نقش و تاثير مولفه هاي فرهنگ سازماني در اعتمادسازي پرداخته‌اند. نتايج تحقيق نشان داده است که از ميان ابعاد فرهنگ سازماني، ميان اجتناب از عدم اطمينان، جمع گرايي بين گروهي، برابري جنسي، قاطعيت و نوع دوستي با اعتماد سازماني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. وان ميل و وان هوت (2009) در تحقيقي که به بررسي رابطه اعتماد معلمان و ويژگي هاي سازماني مدرسه پرداخته اند، فرهنگ سازماني، اندازه مدرسه و ترکيب گروهي مدرسه به عنوان ويژگي هاي سازماني مدرسه درنظر گرفته شده و ارتباط هريک از اين متغيرها با اعتماد معلمان در مدرسه مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان داده است که فرهنگ سازماني، اندازه مدرسه و ترکيب گروه با اعتماد معلمان رابطه مثبت معناداري دارد. همچنين نتايج تحقيق قلي پور، پور عزت و حضرتي (2009) نشان داد که اعتماد به شدت تحت تأثير فرهنگ سازماني است.
صاحب نظران باور دارند که اعتماد مي‌تواند منجر به همکاري بين افراد ،گروه‌ها و سازمان‌ها شود. امروزه سازمان‌ها در جستجوي راه‌هاي جديدي براي ارتقاي مشارکت و همکاري بين افراد و گروه‌ها و بهره‌گيري از آثار آن هستند و از اين رو بيشتر از هر زمان به اعتماد و تقويت و واقعي‌سازي آن توجه دارندو معمولاً اين کار را با مهندسي مجدد ساختار و مسطح نمودن آن و تاکيد بر شکل‌هاي مبتني بر تيم کاري به گونه‌اي که اختيار در آن به شکل غيرمتمرکز درآيد افزايش مي‌دهند. به‌عبارت ديگر براي اين‌کار رسميت سازماني را کاهش مي‌دهند(پناهي، 2009).
اندازه مدرسه يکي از مهمترين متغيرهاي موثر بر عملکرد مدارس مي باشد. بيير و ترايس (1979) و هال، جانسون و ها(1967) اظهار ميدارند که اندازه سازماني نتايج سازماني را تحت تاثير قرار ميدهد. به عبارتي اگر تعداد اعضاي سازماني افزايش بيابد، کيفيت روابط بين کارمندان کاهش ميبابد که نهايتاً منجر به کاهش اعتماد سازماني ميشود. همچنين اسميت، هوي و اسويتلند (2001) در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند زماني که تعداد اعضاي سازمانيافزايش مييابد، روابط بين افراد پيچيدهتر ميشود و اين مسئله باعث کاهش ميزان اعتماد در بين اعضا مي گردد. آنها بيان مي‌کنند که هر چه تعداد دانش آموزان ثبت نامي بيشتر شود ميزان اعتماد جمعي در آن مدرسه کاهش مي‌يابد.
براساس مطالعه مباني نظري در پژوهش حاضر، فرهنگ سازماني و اندازه سازماني وان ميل و وان هوت (2009) و رسميت رابينز به‌عنوان ويژگي‌هاي سازماني مدارس در نظر گرفته شد. هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه و پيش‌بيني اعتماد و رفتار شهروندي سازماني معلمان از طريق ويژگي‌هاي سازماني مدارس است.
و – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:
با توجه تحقيقات قبلي نشان داده شد که اگر اين تحقيق در شرکت پخش فراورده هاي نفتي استان همدان انجام گردد مي تواند سبب بهبود و توسعه روابط انسان دوستانه و خدا پسندانه در اين شرکت شود و همچنين سبب توسعه اقتصادي وتحقق اقتصاد مقاومتي در جامعه و کشور شود. همچنين کمک مي کند که کارکنان بتوانند توسط اين معيارها آينده کاري خود و چگونگي رفتار در کار را به خوبي ياد گرفته و بتوانند در کار موفق باشند.
ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلي، اهداف ويژه و كاربردي):
هدف کلي
بررسي رابطه بين اعتماد سازماني و رفتار شهروندي کارکنان
اهداف جزئي
بررسي رابطه بين اعتماد سازماني و تعهد سازماني شهروندي کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي استان همدان
بررسي رابطه بين اعتماد سازماني و عدالت سازماني شهروندي کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي استان همدان
بررسي رابطه بين اعتماد سازماني و رفتار سازماني شهروندي کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي استان همدان
ح – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت ديگر محل اجراي مطالعه موردي):
مهمترين ذي نفع اين پروژه به طور اعم ادارات دولتي و به طور اخص شرکت پخش فراورده هاي نفتي استان همدان مي‌باشد که از نتايج به دست آمده مي‌تواند بهترين استفاده را برده، ضمن شناسايي دو ويژگي سازمان و افراد، براي برنامه‌ريزي‌هاي خود از آن استفاده نمايد. همچنين ساير ارگانها، سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي؛ اعم از توليدي، خدماتي و اداري از نتايج تحقيق حاضر به خوبي مي‌توانند بهره برند. همچنين دانشجويان رشته‌هاي مختلفي همچون؛ مهندسي صنايع، روانشناسي اجتماعي، و… از نتايج تحقيق حاضر براي انجام کارهاي تحقيقاتي با موضوع حاضر در رشته خود مي‌توانند بهره برداري نمايند.
ط- سؤالات تحقيق:
آيا اعتماد سازماني کارکنان بر رفتار شهروندي کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي استان همدان تاثير دارد؟
آيا اعتماد افقي بر رفتار شهروندي کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي استان همدان تاثير دارد؟
آيا اعتماد عمودي بر رفتار شهروندي کارکنان شرکت ملي پخش فراورد> هاي نفتي استان همدان تاثير دارد؟
آيا اعتماد نهادي بر رفتار شهروندي کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي استان همدان تاثير دارد؟
ي- فرضيه‏هاي تحقيق:
فرضيه اصلي:
اعتماد سازماني تاثير مثبتي بر رفتار شهروندي سازماني کارکنان دارد.
فرضيات فرعي:
اعتماد سازماني کارکنان بر رفتار شهروندي کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي استان همدان تاثير دارد.
اعتماد افقي بر رفتار شهروندي کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي استان همدان تاثير دارد.
اعتماد عمودي بر رفتار شهروندي کارکنان شرکت ملي پخش فراورد هاي نفتي استان همدان تاثير دارد.
اعتماد نهادي بر رفتار شهروندي کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي استان همدان تاثير دارد.
ک- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي (به صورت مفهومي و عملياتي):
اعتماد
در زبان فارسي، مفهوم اعتماد، مترادف با اطمينان، باور و تكيه‌كردن به‌كار رفته است. بررسي ادبيات موجود در اين زمينه نيز بر اين موضوع صحه مي‌گذارد.
اعتماد يك مفهوم چند بعدي است و ابعاد متفاوتي دارد. در متون مختلف معاني متفاوتي براي اعتماد عنوان شده است.اسونسون دست كم بيست معني متفاوت از اعتماد كه در متون مختلف آمده را ذكر كرده است از قبيل: اطمينان، قابليت پيش‌بيني، توانمندي، شايستگي، تخصص، خيرخواهي، مديريت باز، علاقه، پذيرش، واقعيت و… است.
اعتماد سازماني
با توجه به ضرورت پاسخگويي سريع به تحولات اين عصر متلاطم، ايجاد تيم‌هاي كاري هماهنگ يكي از وظايف مهم رهبران در سازمان‌ها است كه در واقع به معني فرآيند تزريق تدريجي و تشويق اعتماد در سازمان است.
اعتماد زيربناي توانمندسازي و اساس رهبري محسوب مي‌شود. ايجاد اعتماد در درون سازمان نيازمند تعهدي روزانه است و از بالاي سازمان به پايين برقرار مي‌شود درست به مانند يك كودك كه ياد مي‌گيرد به مربي شنا اعتماد كند و بر آن اساس رفتار و اقدامات خود را با او تطبيق دهد.اعتماد در عملكرد سازمان‌ها و در شكل‌گيري و افزايش كارآيي سازماني نقش انكارناپذيري دارد. بدون اعتماد‌سازي هيچ‌گونه شانسي براي تحقق اهداف استراتژيك سازمان وجود ندارد. (لامسا و پوستيت، 2006)
رفتار شهروندي
مفهوم رفتار شهروندي سازماني OCB=(ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR) اولين بار توسط باتمان و ارگان در اوايل دهه ???? ميلادي به دنياي علم ارائه شد. تحقيقات اوليه اي که در زمينه رفتار شهروندي سازماني انجام گرفت بيشتربراي شناسايي مسئوليتها و يا رفتارهايي بود که کارکنان در سازمان داشتند، اما اغلب ناديده گرفته مي شد. اين رفتارها با وجود اينکه در ارزيابيهاي سنتي عملکرد شغلي به طور ناقص اندازه گيري مي شدند و يا حتي گاهي اوقات مورد غفلت قرار مي گرفتند، امادر بهبود اثربخشي سازماني مؤثر بودند.
اين اعمال که در محل کار اتفاق مي افتند را اينگونه تعريف ميکنند:
مجموعه اي از رفتارهاي داوطلبانه و اختياري که بخشي از وظايف رسمي فرد نيستند، اما با اين وجود توسط وي انجام و باعث بهبود مؤثر وظايف و نقشهاي سازمان مي شوند.” ( اپل بام و همکاران،???? ؛??)
ارگان همچنين معتقد است که رفتار شهروندي سازماني، رفتاري فردي و داوطلبانه است که مستقيماً به وسيله سيستم هاي رسمي پاداش در سازمان طراحي نشده است، اما با اين وجود باعث ارتقاي اثر بخشي و کارايي عملکرد سازمان مي شود.
3- روش شناسي تحقيق:
الف- شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، “گردآوري اطلاعات اوليه”، “تهيه نمونه‏هاي آزمون”، “انجام آزمايش‏ها” و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.
روش تحقيق حاضر، به لحاظ شيوه انجام، ميداني بوده و اين تحقيق از دسته تحقيقات کاربردي و از لحاظ روش انجام تحقيق از دسته تحقيقات همبستگي مي‏باشد. براي دستيابي به اهداف ابتدا به مطالعات علمي و تئوريک در زمينه موضوع بررسي پرداخته شده و سپس با جمع آوري و پخش پرسشنامه داده هاي مورد نياز را جمع و تحليل خواهد نمود.
ب-با توجه به تعاريف ارائه شده براي هر يک از ابعاد اعتماد سازماني و هم چنين رفتار شهروندي سازماني، در شکل زير مدل مفهومي اين تحقيق براي نحوه تاثير گذاري متغيرها ارائه شده است:
اعتماد افقي (اعتماد مردم به يکديگر)
اعتماد عمودي (اعتماد مردم به مسئولان)
اعتماد نهادي، اعتماد نهادي دلالت دارد بر ميزان مقبوليت و کارايي و اعتمادي که مردم به نهادها (رسمي دولتي) دارند. به تعبير دوگان انعکاس فقدان اعتماد به نهادها در اغلب موارد نتيجه بي‌اعتمادي به افرادي است که عهده‌دار امور آن نهادها هستند. بنابراين ميزان اعتماد نهادي برحسب نوع ارزيابي مردم از کارکنان اين نهادها در قالب ادارات، ارگان‌ها و نهادهاي مختلفي که در زندگي روزمره با آن‌ها ارتباط دارند سنجيده مي‌شود. مدرسه، دانشگاه، ارتش، دادگاه، نيروي انتظامي، بانک‌ها، بازار سهام، دولت، مجلس و … نوعا از اين نوع اعتماد هستند. ميزان اعتمادي که مردم به نهادهاي مختلف دارند در بين جوامع متفاوت است و در طي زمان دستخوش تغييراتي مي‌شود.
ج- شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها:
مطالب مربوط به فصل اول از طريق مطالعه کتابخانه‏اي و خواندن متون، فيش برداري و نيز از طريق مراجعه به کتابخانه‏هاي دانشگاه‏هاي مختلف و همچنين مراجعه به سايت‏هاي اينترنتي جهت تدوين چارچوب نظري تحقيق، ادبيات تحقيق استفاده خواهد شد. جهت گردآوري اطلاعات و داده‏هاي مورد نياز، سنجش اهداف تحقيق و آزمون فرضيات تحقيق از شيوه مطالعه ميداني استفاده شده و داده‏هاي مورد نياز با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد گردآوري خواهد شد.براي معيار رفتار شهروندي سازماني از پرسشنامه پادسکوف و براي معيار فرسودگي شغلي از پرسشنامه هاکمن استفاده شده است که هر دو پرسشنامه به صورت استاندارد مي باشد .
د- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
در انجام هر تحقيق ضرورت دارد که جامعه آماري را مشخص نماييم زيرا اين کار حوز? کاري محقق را از قبل مشخص نموده تا بتواند اطلاعاتي که براي جامعه آماري نياز است را جمع آوري نموده و داده هاي بدست آمده از اين تحقيق را تحليل نمايد. تعيين حجم نمونه با توجه به جامعه آماري کليه کارکنان شرکت پخش فراورده هاي نفتي استان همدان داراي 180 نفر کارمند و با استفاده از جدول مورگان تعداد از 118 نفر از آنان بصورت تصادفي ساده انتخاب و به پرسشنامه ها پاسخ خواهند گفت.
ه – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
روشهاي تجزيه و تحليل براي هر تحقيقي متفاوت است و بسته به اينکه در تحقيق چه نوعي از داده ها را استفاده کرده اند و نيز اينکه به چه روشي انجام شده باشد مي تواند تغيير کند. در اين تحقيق از نرم افزار SPSS براي تجزيه و تحليل فرضيه ها استفاده خواهد شد.محاسبات آماري توصيفي در مقوله خود يعني استخراج جداول و نمودارهاي توزيع فراواني و درصد نمونه ها بر حسب متغيرهاي متفاوت مندرج در پرسشنامه براي نمونه مورد مطالعه، در پژوهش تنظيم و تشكيل شده است.محقق پس از جمع آوري و دسته بندي اطلاعات ، از طريق نرم افزار مربوطه آماري به بررسي فرضيه هاي تحقيق پرداخته خواهد شد.در اين تحقيق به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي (ميانگين، انحراف معيار، توزيع فراواني و درصد ) و آمار استنباطي با آزمون هاي کلوموگروف اسميرنوف و رگرسيون خواهد پرداخت و تجزيه و تحليل با نرم افزار SPSS 22 خواهد بود.
و- منابع:
1. الواني ، سيد مهدي و دانايي فرد ، حسن ،????، دانش مديريت
2. رابينز ، استيفن (????)، مباني رفتار سازماني، انتشارات ترمه
3. حسن زاده ، حسن (????)،شناسايي عوامل موثر بر اعتماد سازي در سازمان ، انتشارات پرديس قم
4. پيوتر،زتومکا (????) ،اعتماد نظريه جامعه شناختي ، نشر و پزوهش شيرازه
5. توره، ناصر(1385)، ” شناخت عوامل رفتار شهروندي وبررسي ارتباط آن با عملکرد سازماني”، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تهران (پرديس قم (
6. Asgari, A.; Silong, A. D.; Ahmad, A., & Abu Samah, B. (2008). The relationship between transformational leadership behaviors, organizational justice, leader-member exchange, perceived organizational support, trust in management and organizational citizenship behaviors. European Journal of Scientific Research, 23(2), 227-242.
5-صورتجلسه گروه تخصصي
نام ‏و نام‏خانوادگي دانشجو: عليرضا حمزه لو امضاءتاريخ
نام و نام‏خانوادگي استاد يا استادان راهنما امضاء تاريخ
1- دكتر سيد حيدر حسيني (عضو هيأت علمي دانشگاه ……………………)
2- (عضو هيأت علمي دانشگاه ……………………)
نام و نام‏خانوادگي استاد يا استادان مشاور امضاءتاريخ
1-دكتر ——– (عضو هيأت علمي دانشگاه ……………………)
2- (عضو هيأت علمي دانشگاه ……………………)
نام و نام‏خانوادگي عضو كميته نظارت بر تحقيق امضاءتاريخ
1- (عضو هيأت علمي دانشگاه ……………………)
شوراي گروه تخصصي …………………………………..در تاريخ ………………………. در محل ………………………. با حضور اعضاي مربوطه
خانم
تشكيل و موضوع پايان‌نامه ـــــــــــــــ………………………….. با عنوان………………………………………………………………………………..
آقاي
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
بررسي و به تصويب رسيد.
نام و نام‏خانوادگي اعضاي شوراامضاءتاريخ
1-
2-
3-
4-
5-
6-
نام و نام‏خانوادگي مديرگروه:
امضاء
تاريخ
فرم شماره 1 (حتما تايپ و امضا شود)

فرم تعهد اساتيد در قبال نتايج حاصل از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد يا رساله دكتري
اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پايان‌نامه / رساله، خانم/آقاي عليرضا حمزه لو دانشجوي مقطع فوق ليسانس رشته مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول باعنوان نقش اعتماد سازماني بر رفتار شهروندي سازماني کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي همدان متعهد مي‌شويم در تمامي توليدات علمي مستخرج از پايان‌نامه/رساله نسبت به انتشار نتايج حاصل از تحقيق مذكور (در قالب كتاب، مقاله، طرح تحقيقاتي، اختراع، اكتشاف و …) با رعايت موارد ذيل اقدام نمائيم.
الف) نشاني نويسنده اول مقاله بايد دانشجو باشد و آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير باشد.
ب) نشاني عهده‌دار مكاتبات (Correspanding Author) بايد به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير باشد.
ج) نشاني دانشجو بايد به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير باشد.
د) نشاني اساتيد خارج از واحد در صورتيكه نام ايشان به عنوان نويسنده اول و عهده‌دار مكاتبات نباشند مي‌تواند با هر آدرسي باشد.
هـ) فقط اسامي افراد مرتبط با پايان‌نامه يا رساله در مستخرجات ذكر شود.
و) آدرس دقيق دانشگاه و واحد و رعايت ترتيب و توالي آن بايد به صورت زير آورده شود:
به انگليسي:
Department of نام گروه تخصصي و Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran.
به فارسي:
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ملاير ، گروه ………..، ملاير، ايران.
نام و نام‌خانوادگي استاد راهنما: دكترقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید