4-2 آمار توصیفی67
4-3 آمار استنباطی71
4-3-1 تعیین نرمال بودن داده های پژوهش72
4-3-2 آزمون فرضیات پژوهش73
4-3-2-1 آزمون فرضیه اول73
4-3-2-2 آزمون فرضیه دوم74
4-3-2-3 آزمون فرضیه سوم75
4-3-2-4 آزمون فرضیه چهارم76
4-3-2-5 آزمون فرضیه پنجم77
4-3-3 تعیین اولویت ها78
4-3-4 بیان خلاصه نتایج فرضیات78
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات79
5-1 مقدمه80
5-2 خلاصه پژوهش81
5-3 توصیف یافته های پژوهش81
5-3-1 نتایج مربوط به آمار توصیفی81
5-3-2 نتایج مربوط به آمار استنباطی82
5-4 پیشنهادها و راهکارها85
5-5 محدودیت های پژوهش86
5-6 پیشنهادها برای پژوهش های آتی86
فهرست منابع و مآخذ:87
پیوست ها و ضمائم91
فهرست جدول ها
جدول شماره 4- 1 :توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس67
جدول شماره 4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی68
جدول شماره 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات69
جدول شماره 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته ی تحصیلی70
جدول شماره 4-5 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه فعالیت صادراتی71
جدول شماره 4-6 :آزمونk-s برای خوبی برازندگی توزیع نمرات72
جدول شماره 4-7:نتایج آزمون T تاثیر مزایای رقابتی شرکت بر عملکرد صادراتی آن74
جدول شماره 4-8: نتایج آزمونT تاثیر تطبیق تاکتیک های بازاریابی با بازار صادراتی شرکت بر عملکرد صادراتی74
جدول شماره 4-9: نتایج آزمون T تاثیر تطبیق تاکتیک های بازاریابی با بازار صادراتی بر مزایای رقابتی آن76
جدول شماره 4-10 : نتایج آزمون T تاثیر تعهدات صادراتی شرکت بر تطبیق تاکتیک های بازاریابی آن با بازار خارجی76
جدول شماره 4-11 :نتایج آزمون T تاثیر تعهدات صادراتی شرکت با عملکرد صادراتی آن77
جدول شماره4-12: نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن برای سنجش اولویت عامل های78
جداول تحلیل آماری SPSS آزمون فرضیه ها :97
فهرست نمودارها
نمودار شماره 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس67
نمودار شماره 4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی68
نمودار شماره 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات69
نمودار شماره 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته ی تحصیلی70
نمودار شماره 4-5 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه فعالیت صادراتی71
فهرست شکل ها
شکل شماره 1- 1: مدل پژوهش9
شکل شماره 3- 1: مدل پژوهش59
فصل اول: کلیات پژوهش
1- 1 مقدمه
صادرات معمول ترین راه پیش روی شرکت ها برای شروع فعالیت های بازاریابی در خارج کشور است. یکی از مهمترین دلایل این امر این است که صادرات در مقایسه با سایر روش های بین المللی شدن به منابع کمتری نیاز دارد. کشورهای مختلف شرکت های خود را به صادرات تشویق می کنند زیرا این فعالیت مهم, اشتغال را در داخل کشور آن ها افزایش, وضعیت رقابتی را توسعه و درآمدهای ارزی را بهبود می‏بخشد.
از این منظر، هر دو اندازه و رشد سریع صادرات جهانی جهت یک تعهد موثر در مورد منابع و طراحی استراتژی های موفق بازاریابی بین المللی که اجازه می دهند تا شرکت ها عرضه در بازار را ایجاد ، ارائه و حمل و مبادله کند که دارای یک ارزش برتر برای مشتریان، بازاریابان، و غیره می باشد (مورگان1 و همکاران 2004). به این ترتیب، مزیت های رقابتی در بازارهای خارجی ممکن است با تاثیر مثبت بر عملکرد صادراتی فعلی و آینده به دست آید، (مورگان و همکاران 2006). با این حال، در زمینه بازاریابی بین المللی، دانش گسترده در مورد فاکتورهای مهم در تعیین مزایای رقابتی شرکت ها در بازارهای خارجی و تاثیر آنها روی عملکرد صادرات بسیار کمیاب است.
امروزه بسیاری از سازمان ها و تأمین کنندگان خدمات در سطح بازارهای جهانی و در سطح داخل مرزهای سازمان با شرایط رقابتی تنگاتنگی رو به رو هستند . مشتریان امروزی تقاضای بیشتر و جزئی تر داشته و به دنبال محصولات و خدمات ارزان تر ، با کیفیت بالاتر و زمان تحویل سریع ترهستند (مامه2 2002).
اکثر مطالعات در مورد عملکرد صادرات به یک مجموعه ای از متغیرهای بسیار متنوع متمرکز شده اند( آبا3 و اسلاتر، 1989؛ کاووسکی4 و زو،؛ کاتسیکا5، لینیدو6، و مورگان، 2000؛ سوزا، مارتینز7- حقیقت، و کوئلیو، 2008). یکی از اهداف اصلی این مطالعه، غلبه بر این شکاف های از طریق توسعه یک مدل مفهومی برای تجزیه و تحلیل تاثیر مزیت های رقابتی بدست آمده در بازارهای خارجی بر عملکرد صادرات می باشد. علاوه بر این، تصمیم گیری های استراتژیک در جهت تطبیق تاکتیک های بازاریابی مورد نیاز با کشور و بازارهای مختلف بردستیابی به این مزیت های رقابتی تاثیر گذاشته است. (گریفیث، جیکوبز، و ریکی8، 2006؛ شوهام9، 1999، 2002).
1-2 اهمیت و ضروریت انجام پژوهش
نیاز سازمانها به افزایش بهره وری و تضمین بقا یک نیاز همیشگی بوده و در دنیای کنونی که مواجه با جهانی شدن اقتصاد ها و یکپارچگی بازارها می باشد ، در صورتی که شرکتی عرضه کالا و خدمات خود را صرفا به بازارهای داخلی محدود کند به پیشواز نابودی رفته و خودکشی می کند پس صادرات و حضور در بازارهای غیر محلی یک انتخاب گریز ناپذیر می باشد. اما این حضور در بازارهای مذکور و تلاش برای صادرات کالا و خدمات به بازارهای متنوع باعث می گردد که سازمان ها و شرکت ها با مشکلات و پدیده های جدیدی مواجه شوند که تدبیر و چاره اندیشی متفاوتی را نسبت به چالشها و مشکلات بازارهای ملی و محلی می طلبد.
مزیتهای مختلفی که صادرات می تواند برای شرکت‌ها به ارمغان بیاورد فراوان می باشند افزایش تجربه بین‌المللی و توانایی برای تولید محصولات کم‌خرج و یا متفاوت با در نظر گرفتن بازارهای مختلف و شرایط خاص آنها باعث توسعه هرچه بیشتر مزایای رقابتی شرکت ها می گردد در نتیجه به چالاکی و بهره وری آنه افزوده می شود و از آنجایی که سازمان هایی که در مقایسه با رقبای خود چالاک تر بوده و فعالیت ها وخدمات خود را بهتر و با هزینه وکیفیت بهتر ارایه می نمایند وجود و حیات خود را در آینده تضمین می کنند لذا تلاش جهت حضور در بازارهای مختلف خارجی و کسب تجربه رابطه مستقیم با حفظ حیات آنهادارد. با درک اهمیت صادرات ، پژوهش حاضر تلاش دارد که به روابط و اثرات متقابل صادرات و شرکت ها پرداخته وبررسی کند که مزایای رقابتی شرکتها و سیاست های بازار یابی مختص بازار صادراتی که توسط آن اتخاذ می گردد چه اثراتی می تواند بر عملکرد صادرات بگذارد
بین المللی شدن، فرآیند گام به گام توسعه ی تجارت بین الملل است که به موجب آن یک شرکت بطور افزایشی، درگیر عملیات تجاری بین المللی، از طریق محصولات خاص در بازار های منتخب میشود.از نظر کاتلر و آرمسترانگ روش های ورود به کشور خارجی شامل صادرات، سرمایه گذاری مشترک و سرمایه گذاری مستقیم است.صادرات یکی از مهم ترین گام های اولیه سازمان ها برای توسعه و سرمایه گذاری جهت ورود به بازارهای جهانی و گسترش فعالیت های بین المللی آنهاست.(صدیق و آلشبن،2009)
در مطالعات علمی اثبات شده است که رشد اقتصادی کشور ها به دلایلی چند با رشد صادرات آنها ارتباط مستقیم دارد.زیرا صادرات جزئی از تقاضای کل جامعه محسوب شده و با اثر مستقیم و تکاثری بر روی تولید داخلی موجب افزایش سرمایه گذاری و انتقال منابع تولیدی از بخش های کم بازده به بخش های پر بازده و نهایتاً انتقال منابع از بخش های غیر رقابتی درونگرا به بخش های پر بازده و برون گرا میشود.و از طرفی بازدهی بیشتر فعالیت های اقتصادی صادراتی بخصوص در بازارهای معطوف به تکنولوژی که به طبع فشارهای رقابتی در بازار جهانی حاصل میشود، رعایت هرچه بیشتر استانداردهای بین المللی منجر شده و افزایش تمایل به بهره گیری را از آخرین تحولات فناوری برای حضور یا توسعه نفوذ هرچه بیشتر در بازارهای جهانی فراهم خواهد کرد (طالقانی و یوسفی سیاهگورابی،1389).
صادرات کشورها از نقش کلیدی در توسعه و رونق بنگاه ها، صنایع و اقتصاد کشور ها برخوردار بوده و تلاش برای بدست آوردن بازارهای جهانی با رقابت فشرده ای مواجه است.شرکت های پیشرو درکشور های پیشرفته با شناخت دقیق و بروز نیاز بازارها و فراهم آوری بسترهای لازم توانسته اند به خوبی به این نیازها پاسخ دهند و سهم قابل ملاحظه ای از این بازارها را از آن خود کنند؛در حالیکه شرکت های تجاری ایران با وجود فعالیت هایی در داخل کشور، فعالیت های بین المللی محدود و سهم ناچیزی در بازارهای جهان دارند.
با شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات شرکت ها می توان برنامه ریزی بهتری برای افزایش صادرات انجام داد و باتوجه به ضعف ایران در صادرات کالاهای غیرنفتی باید به دنبال راه حلی جهت بهبود عملکرد صادراتی شرکتهای تولید کننده کالاهای غیرنفتی باشیم. پس باید کالاهای تولیدی کشورمان به گونه ای باشند که از یک مزیت نسبی در بازاهای بین الملل برخوردار بوده و بتوانند با ارزش ها, رسوم , عادات, فرهنگ و سایر متغیرهای بازار هدف صادراتی انطباق ایجاد کرده و در نهایت منجر به بهبود عملکرد صادراتی شرکتهای صادرکننده شوند.
1-3 اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش بشرح زیر می باشد
الف ) هدف اصلی : بررسی و شناسایی آثار مزایای رقابتی ، تطبیق تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات
ب) اهداف فرعی:
1. شناسایی و تعیین اثر مزایای رقابتی شرکت بر عملکرد صادراتی آن
2. شناسایی و تعیین اثر تطبیق تاکتیک های بازاریابی با بازار صادراتی شرکت بر عملکرد صادراتی آن
3. شناسایی و تعیین اثر تطبیق تاکتیک های بازاریابی با بازار صادراتی شرکت بر مزایای رقابتی آن
4. شناسایی و تعیین اثر تعهدات صادراتی شرکت بر تطبیق تاکتیک های بازاریابی آن با بازار خارجی
5. شناسایی و تعیین اثر تعهدات صادراتی شرکت بر عملکرد صادراتی آن
1-4 ادبیات و پیشینه پژوهش:
1-4-1 پیشینه داخلی :
1. در پژوهشی مرتبط با بازارگرایی و عملکرد کسب و کار توسط آقای حسین رضایی دولت آبادی در سال 1384 انجام شده است تحلیل های آماری نشان می دهد که تأثیر غیر مستقیم فرهنگ بازارگرایی و هوشمندی بازار بر عملکرد کسب و کار به مراتب بیشتر از تأثیر مستقیم آن است. این موضوع نشان می دهد که قابلیت های بازاریابی نقش مهمی در رابطه بازارگرایی با عملکرد کسب و کار ایفا می کند.
2. در پژوهشی که توسط سمانه اخوان فومنی که در سال 2012 انجام شده به رابطه بین بازاریابی صادراتی بر عملکرد صادرات شرکت ها پرداخته شده ،.این مطالعه همچنین به وضوح نشان می دهد که جمع آوری اطلاعات از بازار و ایجاد یک کمپین بازاریابی بر مبنای ویژگی های بازار هدف و تطبیق محصول و تاکتیک های بازاریابی تاثیرات متفاوتی در عملکرد صادراتشان دارد.
3. در پژوهشی که با عنوان بررسی تاثیر بازارگرایی صادرات و مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات که توسط مصطفی الله وردی در سال 1391 انجام شده است. بر اساس تاثیر بالقوه بازارگرایی صادرکنندگان برروی عملکرد صادرکنندگان می باشدجامعه در نظر گرفته شده برای این پژوهش صادرکنندگان نمونه سال 1390 می باشد، نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات و مزیت رقابتی تاثیر دارد
4. در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر استراتژی آمیخته بازار یابی صادراتی بر عملکرد صادرات که توسط احسان جلالی در سال 1390 انجام گرفته است نشان می دهد رابطه بین استراتژی آمیخته بازاریابی صادراتی با عملکرد صادرات شرکتهای صادر کننده مواد غذایی تایید و تاثیر مستقیم این عوامل بر عملکرد صادرات به اثبات رسید.
5. در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین بازارگرایی و استراتژی همگون سازی محصول با عملکرد صادرات در شرکت های صادراتی فعال در ایران و با توجه ویژه به صنعت شکلات و شیرینی که در سال 1387 توسط خانم مرضیه رییسی انجام گردیده است تحلیل داده ها نشان می دهد بین بازارگرایی و عملکرد صادرات و همچنین استراتژی همگون سازی محصول و عملکرد صادرات رابطه معنا داری وجود دارد.
1-4-2 پیشینه خارجی :
1. کاتسیکاس و همکاران (2000) در پژوهش خود عنوان کردند که عملکرد صادرات باید شامل رضایت و خواست و هدف گیری مدیران عالی باشد زیرا یک ابزار اندازه گیری عملکرد صادراتی را در برابر انتظارات سازمانی را فراهم می کند در واقع ، بررسی گردیده است که با اشباع بازار داخلی و هدف گیری مدیران بر گسترش بازار های هدف خارجی شرکت ها عملکرد صادراتی بهتری داشته اند.
2. مورگان و همکاران ایشان در سال 2004 پژوهشی را انجام داده اند که تمرکز بر بازار خارجی می تواند ریسک زا بوده و تلاش شرکت ها باید تولید کالا با مزیت بالای رقابتی در داخل کشور باشد
3. در مقاله ای که توسط ناوارا و همکارانشان در سال 2009 ارایه گردیده است نتایج نشان داد که تطبیق تاکتیک های بازاریابی اثرات مستقیم بر عملکرد صادرات دارند ، هر چند دارا بودن مزیت های رقابتی در بازارهای خارجی به طور قوی تری عملکرد صادرات شرکت ها را تحت تاثیر قرار داده اند.
4. در مقاله ای که توسط الیس و همکارانشان با عنوان شدت صادرات و بازاریابی در اقتصادهای در حال گذار با تاکید ویژه بر تجربه چین ارایه گردیده است نشان می دهد که دانش و آگاهی مناسب بازاریابی شرکت های صادراتی چینی از بازارهای صادراتی خود اثر مثبت بر عملکرد کلی آنها دارد.
1-5 تعریف و بیان مسأله پژوهش
صادرات غیر نفتی به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود و بر آمادگی زیرساخت های لازم جهت بکارگیری استرانژی های صادراتی مناسب برای آن تاکید گردیده است.توسعه صادرات غیر نفتی و ورود به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی, انجام وظیفه هر کدام از دستگاه های اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین ایجاد آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات در جامعه.
عملکرد صادراتی معمولا با استفاده از رویکرد شاخص واحد, اندازه گیری می شود و فروش های صادراتی, رشد فروش های صادراتی, سود های صادراتی و شدت صادرات بیشترین شاخص های معمول مورد استفاده هستند. با وجود این مدارک ودلایل زیادی وجود دارد که عملکرد صادراتی به عنوان یک ساختار چند وجهی مورد توجه قرار گرفته است و نباید توسط یک شاخص واحد اندازه گیری شود.
عملکرد صادراتی عبارتست از نتایج حاصل شده برای شرکت از فروش های بیالمللی. نتایج شامل جنبه های استراتژیک و مالی عملکرد می شوند و همچنین باید یک افق زمانی برای در برگیری تغییرات را شامل شود. کاوسگیل و زو (1994) اشاره می کنند که بیشتر پژوهش های گذشته برای سنجش عملکرد صادراتی از فروش های صادراتی استفاده کرده اند که به جنبه مالی مرتبط است. علاوه بر این مشکل که به محتوا اشاره دارد مشکلات دیگر مرتبط است به این که چگونه عملکرد صادراتی سنجیده خواهد شد.
امروزه در اقتصاد جهانی, تولید و صادرات نقش بسزا و مهمی را در چارچوب هر اقتصاد سالمی ایفا می کند. تقریبا تمامی کشورهای برخوردار از اقتصاد موفق می کوشند تا خود را در زمینه ای از صادرات که در آن مزیت نسبی دارند تقویت نمایند.
از طرفی در جهان امروز چالش های جدیدی مثل افزایش روزافزون رقابت, پیشرفت بسیار سریع تکنولوژی, تغییر در سلایق و خواسته های مشتریان و … پیش روی شرکت ها قرار دارند و با ورود کشورها به سازمان تجارت جهانی, فاصله بین آنها کم شده و در نتیجه محصولات تولیدی براحتی وارد بازارهای مختلف در دور دست ترین نقاط جهان شده و به دست مصرف کننده می رسد.
در ایران از دیرباز بدلیل وجود منابع سرشار نفتی و درآمدهای حاصل از آن صادرات همواره حول محور نفت متمرکز بوده و وجود این درآمدهای نفتی باعث بی توجهی یا کم توجهی به بخش های دیگر شده است.
باتوجه به معایب اتکا به صادرات نفتی بعنوان منبعی برای درآمد ارزی کشور نظیر وابستگی تک محصولی و در نتیجه نوسان قیمت جهانی یا میزان تقاضای نفت, ضرورت یافتن جانشین برای نفت و توسعه صادرات غیر نفتی بدیهی و روشن است.
در پژوهش پیش رو سعی در بررسی چگونگی تاثیر تغییر تاکتیک های بازاریابی که توسط سازمان ها و شرکتها در بازارهایی غیر از بازارهای محلی که قبلا در آنها فعال بودند یعنی بازار های صادراتی دارد بررسی می کند که آیا تغییر تاکتیک های بازاریابی بر تعهد صادراتی از سویی و بر عملکرد صادراتی شرکت از سوی دیگر اثر دارد یا نه؟
فهمیدن چگونگی تاثیرگذاری تاکتیک های بازاریابی بر ارتقای چالاکی شرکت فعال در بازار صادراتی باعث می گردد که وضعیت شرکت در ارتباط با بازار غیر محلی بطور کامل مانیتور شده و تعهدات صادرتی شرکت مذکور به خوبی پاسخ داده شود واز زیان و آسیبی به سهم بازار و تصور عمومی مشتریان نسبت به کالا ها و خدمات صادر شده شرکت دوری شود.
در این پژوهش علاوه بر تلاش جهت تجزیه و تحلیل آثار مزایای رقابتی از سویی به بررسی چگونگی تاثیر تطابق تاکتیک های بازاریابی و تعهدات صادراتی بر عملکرد صادراتی شرکت در بازار صادراتی پرداخته می شود.
با توجه به مباحث مطروحه تلاش به پاسخگویی به پرسش های زیر شده است :
1. آیا مزایای رقابتی شرکت بر عملکرد صادراتی آن اثر دارند؟
2. آیا تطبیق تاکتیک های بازاریابی با بازار صادراتی شرکت بر عملکرد صادراتی آن اثر دارد؟
3. آیا تطبیق تاکتیک های بازاریابی با بازار صادراتی شرکت بر مزایای رقابتی آن اثر دارد؟
4. آیا تعهدات صادراتی شرکت بر تطبیق تاکتیک های بازاریابی آن با بازار خارجی اثر دارد؟
5. آیا تعهدات صادراتی شرکت بر عملکرد صادراتی آن اثر دارد؟
1-6 چهارچوب نظری:
تلاش برای صادرات و توسعه بازار های صادراتی یکی از استراتژی های مورد استفاده و مقبول شرکت ها و سازمان ها می باشد که به سرعت و عملگرایانه توسط آنها دنبال می گردد
با توجه به گسترش جهانی سازی و گسترش بازارهای صنعتی ، صادرات نه تنها در مورد کالاها نمی باشند بلکه طیف گسترده ای از خدمات فنی و مهندسی و اداری را در بر گرفته است. این گستردگی صادرات و حضور در بازارهای جهانی بررسی و شناسایی موارد اثرگذار بر فرآیند صادرات را اجباری کرده و لذا افراد و گروه ها و سازمان های متعددی را برآن داشته است که به آثار متقابل حضور در بازارهای جهانی و صادرات از سویی و مزیت های رقابتی و تاکتیک های بازاریابی و تعهدات صادراتی از سوی دیگر بپردازند.
حجم گسترده فعالیت های صادراتی باعث گردیده است که شرکتها با توجه به مزیت های رقابتی خود اقدام به انتخاب و حضور در بازارهای صادراتی اقدام کنندپس آنها در تلاش هستند که مزیت های رقابتی خودشان را در بازار های داخلی چه تاثیراتی را می تواند بر عملکرد صادراتی فعلی و آینده آنها در بازارهای خارجی داشته باشد
از سویی دیگر با توجه به تفاوت های گسترده ای که در بازارهای مختلف در نقاط مختلف جهان با توجه به زمینه های فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، جمعیت شناختی و غیره وجود دارد پس نمی توان سیاست ها و تاکتیک های بازاریابی یکسانی را برای همه آنها در نظر گرفت و لذا شرکت ها می بایستی با تحلیل بازارهای صادراتی خود و عوامل موثر در تصمیم گیری مشتریان موجو در این بازارها اقدام به اتخاذ سیاست های مناسب بازاریابی در این بازارها نماید که خود می تواند بر عملکرد صادراتی آنها و سهم بازار و ادراک از برندشان اثر گذارد.
پژوهش گران از دو منظر نگرشی و رفتاری به تعهد صادراتی پرداخته اند تعهد صادراتی یک عامل استراتژیک در درون سازمان جهت تخصیص منابع می باشد. از دیدگاه نگرشی،تعهد صادراتی را می توان تمایل مدیران به اختصاص منابع مالی، مدیریتی و انسانی برای فعالیت های صادراتی در نظر گرفت
از سوی دیگر، از بعد رفتاری تعهد صادرات توسط منابع مالی، مدیریتی و انسانی که شرکت در حال حاضر به عملیات بازرگانی خارجی جهت دستیابی به نتایج مورد انتظار مدیران اختصاص داده شده است تعریف می گردد.
با این حال، در زمینه بازاریابی بین المللی، دانش گسترده در مورد فاکتورهای مهم در تعیین مزایای رقابتی شرکت ها در بازارهای خارجی و تاثیر آنها روی عملکرد صادرات بسیار کمیاب است .
در پژوهش کنونی تلاش بر این است که تاثیر متغیرهای مستقل مزیت رقابتی ، تعهد صادراتی و تطبیق تاکتیک های بازاریابی بر عملکرد صادراتی شرکت های صادراتی سنجیده شده و پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد صادراتی آنها ارایه گردد.
1-7 فرضیات و مدل پژوهش :
پژوهش کنونی دارای 5 فرضیه می باشد :
1.مزایای رقابتی شرکت تاثیر بسزایی بر عملکرد صادراتی آن دارد
2.تطبیق تاکتیک های بازاریابی با بازار صادراتی شرکت تاثیر بسزایی بر عملکرد صادراتی آن دارد
3.تطبیق تاکتیک های بازاریابی با بازار صادراتی شرکت تاثیر بسزایی بر مزایای رقابتی آن دارد.
4.تعهدات صادراتی شرکت تاثیر بسزایی بر تطبیق تاکتیک های بازاریابی آن با بازار خارجی دارد.
5.تعهدات صادراتی شرکت تاثیر بسزایی بر عملکرد صادراتی آن دارد.
شکل شماره 1- 1: مدل پژوهش
1-8 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
پژوهش حاضر از نظر روش، پیمایشی و از نظر نوع، تحلیلی و از حیث هدف، کاربردی است بنابراین روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه ای و میدانی و از طریق سایت های اینترنت می باشد . در مورد شناخت ادبیات پژوهش نیز از منابع کتابخانه ای استفاده شده است . برای بررسی موضوع پژوهش پس از مطالعه موضوعات مربوطه ، همچون پژوهش های صورت گرفته و نتایج آنها و نیز بررسی مدل های قبلی مورد بحث در این حوزه که در قالب مباحث تئوریک مطرح شده اند ، مدل مفهومی پژوهش طراحی شده است . سپس پرسشنامه ای که حاوی تمامی متغیرهای پژوهش باشد تهیه گردیده و بصورت تصادفی در اختیار تعدادی از مدیران عالی صادر کنندگان نمونه کشور در سال های گذشته و اعضای اتاق صنایع ومعادن و بازرگانی تهران و انجمن صنفی صادرکنندگان قرار گرفته است . در طراحی پرسشنامه از لیکرت پنج گزینه ای از1 تا 5 استفاده شده است .این پرسشنامه در پیوست پایان نامه ارائه شده است . جهت در اختیار قراردادن این پرسشنامه به مدیران پاره ای از پرسشنامه ها به صورت پستی و تعدادی از آنها برای مدیران ایمیل گردید و تعدادی از پرسشنامه ها بصورت حضوری در اختیار سوال شوندگان قرار گرفت، این پرسشنامه در پیوست پایان نامه ارائه شده است. در نهایت داده های جمع آوری شده ( با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی ) تجزیه و تحلیل شده و فرضیات پژوهش نیز مورد آزمون قرار گرفته اند .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-9 جامعه آماری و روش نمونه گیری
قلمروی مکانی پژوهش، استان تهران می باشد و جامعهی آماری پژوهش، ، مدیران عالی صادر کنندگان نمونه کشور در سال های گذشته و اعضای اتاق صنایع ومعادن و بازرگانی تهران و انجمن صنفی صادرکنندگان می باشد.در این پژوهش از صادرکنندگان نمونه ایران در سال های منتهی به سال 1393 و اعضای اتاق صنایع ومعادن و بازرگانی تهران و انجمن صنفی صادرکنندگان استفاده شد. حجم کل جامعه تعداد آنها 1000 صادرکننده بود.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به دست خواهد آمد.
(1-1)
حجم جامعه : 1000 نفر
حجم نمونه برابر است با: 277
با سطح خطای ۵ درصد
1-10 قلمرو پژوهش
الف:قلمرو مکانی: استان تهران
ب: زمانی : از تاریخ توزیع پرسشنامه به مدت 3 ماه
ج: موضوعی:
بررسی آثار مزایای رقابتی ، تغییر تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات
1-11 روش تجزیه وتحلیل داده ها
برای روایی پرسشنامه از نظرات صاحب نظران و افراد دارای تجربه در زمینه صادرات استفاده شده است. همچنین پرسشنامه به تأیید اساتید راهنما و مشاور رسید. جهت پایایی پرسشنامه از قاعده آلفای کرونباخ استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. در بخش آمار توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی و اطلاعات توصیفی مربوط به متغیر های کیفی پژوهش بررسی شده و جداول و نمودار های توضیع فراوانی پاسخگویان بر اساس ویژگی های جنسیت رشته تحصیلی و غیره ارایه خواهد شد. در قسمت آمار استنباطی پژوهش جهت تعیین نرمال بودن داده های پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده خواهیم کرد و سپس از طریق آزمون تی تست مستقل به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته و سپس با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن جهت تعیین اولویت می پردازیم.
. برای انجام محاسبات مربوط به تجزیه و تحلیل اطلاعات از بستههای نرمافزاری اسپیاساس استفاده خواهد شد.
1-12 تعاریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش
صادرات: نظریه برتری نسبی در طول ربع اول قرن ۱۹م در نوشته‌های اقتصاددانان کلاسیک حقیقت پیدا کرد. مادامیکه دیوید ریکاردو بیش‌ترین نظر را با پیشرفت نظریه داشت (در فصل اساسش از اقتصاد سیاسی، ۱۸۱۷،) بامس میلز و رابرت تورین نظرات مشابه را ارائه کردند. نظریه بیان می‌کند که همه طرفین در یک محیط حرفه نامحدود سود را به حد اعلی می‌رسانند حتی اگر مزیتهای مطلق تولید بین طرفین وجود داشته باشد. در مقابل سیاست بازرگانی، اول بدنه قاعده‌دار وفادار به تجارت بین‌المللی، در طول قرون ۱۷ام و ۱۸ام در اروپا پدیدارشد. مادامیکه نگاه‌های بسیار از این مکتب فکری به سطح متفاوت می‌آیند، معمولاً یک هدف کلیدی حرفه یک تراز تجاری مثبت را قرار بود ترویج بدهد، با مراجعه‌به زمانی که ارزش کالای داخلی صادر شده از ارزش کالای خارجی وارد شده جلو می‌زند و به نوبت میزان مساعد یک تعادل تجاری مازاد به وجود می‌آورد. طرفداران سیاست بازرگانی سیاست حکومتی را پشتیبانی کردند که جریان تجارت را ترتیب بدهد که با عقایدشان مستقیماً مطابقت کند. آنها یک دستور کار شدیداً طرفدار سیستم مداخله دولت در امور اقتصادی را جستجو کردند، با استفاده از مالیاتهای حرفه که تعادل تجاری یا ترکیب کالا را به نفع کشور مبدا درست می‌کند. ( روستا، احمد؛ ونوس، داور 1388 )
رقابت: رقابت در علم اقتصاد بین فروشندگان در تلاش برای دستیابی به اهدافی چون سود فزاینده، سهم بازار، و حجم فروش از طریق تغییر دادن عناصر ترکیب بازاریابی انجام می‌گیرد: قیمت، محصول، توزیع و تبلیغ. آدام اسمیت در ثروت ملل رقابت را تخصیص منابع تولیدی به باارزش ترین کاربردهای آنها تعریف می‌کند. ( گلناز صدری 2011 )
بازاریابی: به بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی -اجتماعی تعریف می‌شود که بوسیله آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام می‌کنند. برای روشن شدن این تعریف باید بدواً اصطلاحات مهم نیاز، خواسته، تقاضا، کالا، مبادله، معامله و بازار را بررسی کرد.( روستا، احمد؛ ونوس، داور 1388 )
عملکرد صادراتی : عملکرد صادرات به عنوان یک جنبه زیربنایی تصمیم گیری در تجارت بین الملل محسوب می شود (ناوارو و همکاران، 2010). بسیاری بر این باورند که عملکرد عبارت است از سودآوری سازمان. واقعیت آن است که عملکرد شرکت بسته به نوع سازمان، تفکرات مدیریت، فلسفه وجودی و رسالت سازمان، شرایط محیطی و موارد بی شمار دیگری بررسی و اندازه گیری می شود. از این رواز شاخص ها و معیار های متعددی بهره گرفته می شود. یک تعریف جهانی و یکسانی از مفهوم و سنجش عملکرد صادرات وجود ندارد و تعاریف متفاوتی برای عملکرد صادرات وجود دارد (یوسیبایو و همکاران، 2007). در تعریف عملکرد صادرات به عنوان مقداری که شرکت در زمان صادرات محصولات خود به یک بازار خارجی به اهداف خود دست می یابد گفته می شود. بررسی اهداف اقتصادی (سود، فروش، هزینه ها و …) و استراتژیک (گسترش بازار، افزایش دامنه سهم بازار و …) از طریق برنامه ریزی و اجرای استراتژی بازاریابی بین الملل بصورت اهداف کانونی هستند (ناوارو و همکاران، 2010).
اجرای عملکرد صادرات: بر این اساس عملکرد کسب و کاراز سه جزء تشکیل شده است که عبارتند از: عملکرد بازار، عملکرد مشتری و عملکرد مالی. در عملکرد مشتری بر وفاداری و رضایت مشتری و در عملکرد بازار بر مقدار فروش، رشد فروش و سهم بازار و در عملکرد مالی بر سود، حاشیه سود و ROI تأکید می شود (هولی ، 2003).
کیفیت:مجموعه ویژگی‌های یک کالا و عرضه کننده آن (نه تنها از لحاظ کیفی بلکه از دیدگاه کمی، بها و غیره) که باعث می‌شوند آن کالا مورد تقاضا قرار گیرد و فروش رود. کیفیت یک محصول یا خدمت همان چیزی است که مشتری طلب می کند. اگر محصول یا خدمت ارائه شده در جنبه هایی خاص، کیفیت بسیار بالایی داشته باشد، اما مشتری بدان نیاز نداشته باشد تنها هزینه ای است که پرداخته شده ولی ارزش افزوده ای ایجاد نکرده است. در نگاه نوین به کیفیت می توان گفت: کیفیت ضرری است که از لحظه ورود محصول به بازار به وجود می آید. این تعریف در نگاه اول نامفهوم به نظر می آید اما یک محصول زمانی می تواند ارزش افزوده ایجاد نماید که خواسته های مشتریان را برآورده سازد. در فرآیند های تولیدی کیفیت در مقابل پراکندگی قرار می گیرد. به صورتیکه برای دستیابی به یک فرآیند با کیفیت باید پراکندگی فرآیند تا حد امکان کاهش دهیم. توجه به این نکته ضروری است که کاهش پراکندگی گام دوم بهبود یک فرآیند می باشد. در گام اول می بایست تا میانگین فرآیند را در کنترل خود درآورده و از تولید محصولات حول میانگین اطمینان حاصل کنیم. ( نظام‌الدین فقیه ، 1384 )
مزیت رقابتی:
• مزیت رقابتی عبارت از میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا از نظر مشتریان است.
• مزیت رقابتی ارزشی است که سازمان به مشتریان خود عرضه میکند، به نحوی که در آن زمان این ارزش توسط رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نمیشود.
• مزیت رقابتی تمایز در ویژگی ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا(ارزش بهتر) به مشتریان میکند(مهری و حسینی،1383).
فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش
2-1 مقدمه
اقتصاد و بازار به سرعت در حال جهانی شدن می باشد. این روند باعث افزایش شدت رقابت بین کشورها، صنایع و شرکت ها شده، فعالیت های آنها را بسیار مشکل تر و پیچیده تر نموده و ماندگاری آنها در بازارهای جهانی را کوتاه تر و طاقت فرساتر کرده است. عوامل بی شماری در شکل گیری چنین شرایطی نقش دارند، که از جمله این عوامل مهم می توان به نقش این موارد اشاره نمود: سازمان تجارت جهانی و دولت ها به عنوان تسهیل کنندگان شرایط بازار و رقابت آزاد؛ صنایع و شرکت ها به عنوان عرضه کنندگان کالاها و خدمات که به دنبال کسب سهم بیشتر از بازار هستند؛ و مصرف کنندگان به عنوان متقاضیان محصولات که همواره آگاهی و پیچیدگی تصمیم گیری آنها افزایش یافته و علایق و سلایق شان تغییرات چشمگیری به خود می بیند. (آقازاده،1387)
صادرات ابزار حیاتی برای کشورهاست تا به اهداف رونق و رشد اقتصادی خود برسند. از آنجا که صادرات به بهبود تراز پرداخت ها، نرخ اشتغال و استاندارد زندگی کمک می کند؛ بنابراین، تعدادی از دولت ها به دنبال توسعه صادرات، صادرات بیشتر را تشویق می کنند (راسلا10 و همکاران، 2007)
متکی بودن اقتصاد ایران بر درآمد های نفتی و تأثیر پذیری این درآمد ها از مسائل سیاسی،اقتصادی و بین المللی، آسیب پذیری و شکنندگی اقتصاد کشور را موجب شده است.یکی از راه های مقابله با این وضع، توسعه تولیداتی است که ضمن بهبود وضع اقتصاد داخلی سبب افزایش صادرات غیر نفتی می شود (تحقیقی،1384).
با وجود اینکه در اقتصاد جهانی عرصه رقابت تنگ تر شده است، ولی کشورها، صنایع و شرکت هایی وجود دارند که مدت ها است سهم قابل ملاحظه ای از درآمدهای بازارهای جهانی را از آن خود نموده اند و همواره با پیشی گرفتن از رقبا از سود آوری چشم گیری برخوردار می باشند به گونه ای که آوازه شهرت آنان زبان زد بازار های مصرف جهان است؛در این میان شرکت هایی وجود دارند که اسم آنها شناخته شده تر از اسم بسیاری از کشورها بوده و درآمد سالانه آنها نیز بالغ بر تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشور های در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته می باشد.راز کامیابی این کشور ها،صنایع و کشور ها در قدرت رقابتی آنها نهفته است .بدین معنی که با آگاهی و اشراف بر شرایط محیطی و بازار، به گونه ای اهداف، منابع، برنامه ها و اقدامات خود را تنظیم و عمل کرده اند که رقابت پذیری پایدار را نسبت به رقبای خود در بازار های جهانی به ارمغان آورده اند.(آقازاده،1387)
2-2 تجارت آزاد
جارت آزاد مدل تجاری است که در ان کالاها و خدمات بدون محدودیت‌های دولتی بین و یا درون کشورها انتقال می‌یابد. این محدودیت‌ها شامل مالیات و تعرفه است. تفاوت تجارت ازاد با دیگر روش‌های تجارتی این است که تخصیص کالا در میان کشورهای تجاری بر اساس قیمت‌های مصنوع صورت می‌گیرد که ممکن بازتاب واقعی عرضه و تقاضا باشند. موافقتنامهٔ تجارت ازاد یکی از عناصر کلیدی مناطق تجارت ازاد است. بازار آزاد همان اقتصاد آزاد است که درآن خریداران و فروشندگان بدون هیچ قید و شرطی از لحاظ قیمت و مقدار باهم معامله می‌کنند و هیچگونه اجباری در خرید و فروش نیست. دولت افراد را آزاد گذاشته و تولیدکنندگان به خواست و رضایت خود به تولید می‌پردازند، و دولت هیچگونه مداخله‌ای برای تعین قیمت و مقدار محصول تولیدی نمی‌کند. بازار آزاد یکی از اساس‌های مکتب کلاسیک یا لیبرالیزم در اقتصاد است که آدام اسمیت و دیوید ریکاردو از جمله پایه‌گذاران آن به شمار می‌روند
در گذشته بازرگانی میان ملل مختلف بر اساس سیاست موازنه اقتصادی انجام می‌شده است. دیوید ریکاردو و آدام اسمیت از جمله نخستین اقتصاددانان مخالف سیاست موازنه بازرگانی بودند. به عنوان مثال آدام اسمیت بر این اعتقاد بود که تجارت آزاد دلیل شکوفایی تمدن‌هایی نظیر مصر باستان بود. بسیاری از لیبرالها در بریتانیا، به ویژه در سده ۱۹ و اوایل سده ۲۰ (به عنوان مثال، جان استوارت میل) و همچنین در قرن بیستم در ایالات متحده (به عنوان مثال کوردل هال)، بر این باور بودند که تجارت آزاد مروج صلح است. رفته‌رفته و با توجه به این اعتقادات، کشورها به سوی الگوی تجارت آزاد حرکت کردند.
ارزش تجارت آزاد ابتدا توسط آدام اسمیت مشاهده شد و او اولین کسی بود که به این نظریه پرداخت. او اظهار داشت:
شعار هر نان‌آور دوراندیشی این است که هرگز سعی نکن چیزی را که هزینه ساخت آن در خانه از هزینه خرید آن بیشتر است در خانه تولید کنی… اگر یک کشور خارجی بتواند کالایی را ارزان‌تر از آنچه خودمان می‌توانیم تولید کنیم به ما عرضه کند، بهتر است آن کالا را وارد کرده و بر تولید کالاهایی که در آنها مزیت داریم، متمرکز شویم.
اکثر افراد این استدلال را می‌پذیرند؛ اما آنها نگران این هستند که اگر یک کشور دیگر، مثلاً چین، بتواند همه چیز یا تقریباً همه چیز را ارزان‌تر از آنها تولید کند، چه اتفاقی روی خواهد داد. آیا در این صورت تجارت آزاد چین با آمریکا به بیکاری کارگران آمریکایی که خود را ناتوان از رقابت با نیروی کار ارزان‌تر چینی می‌بینند، منجر نخواهد شد؟ پاسخ این سوال منفی است. دیوید ریکاردو در سال ۱۸۱۰ دلیل این امر را به خوبی توضیح داد.
نسبت هزینه‌های تجارت آزاد در مقابل منافع و سود آن در بین دانشگاهیان مورد بحث است. همچنین صنایع داخلی اغلب از تجارت آزاد به دلیل کاهش سود خود و بیشتر شدن سهم کالاهای وارداتی با قیمت پایین مخالفت می‌کنند. به عنوان مثال اگر ایالات متحده آمریکا تعرفه شکر وارداتی خود را کاهش می‌داد، تولیدکنندگان شکر سود و هزینه کمتری نصیبشان می‌شد و مجبور می‌شدند قیمت خود را افزایش دهند. این در حالی است که مصرف‌کنندگان شکر در آمریکا خواهان خرید شکری با قیمت کمتری هستند. وجود تعرفه بالا در یک کشور به معنی عدم اطمینان به صنایع داخلی برای ورود به بازارهای جهانی است. چنین صنایعی همواره در مرحله طفولیت خود باقی می‌مانند و نیازی نمی‌بینند که سمت پژوهش ، بازاریابی و مشتری‌مداری حرکت کنند.
بیشتر کشورهای دنیا هم اکنون عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشند که هر کدام محدودیت‌های خاصی را اعمال می‌کنند اما تمامی تعرفه‌ها و موانع تجاری را بر طرف نکرده‌اند. همچنین بیشتر کشورها نیز عضو مناطق تجارت آزاد می‌باشند که تعرفه‌های پایین‌تری را در بین کشورهای عضو دارا می‌باشند. بیشتر کشورها خطوط هوایی خارجی را از انتقال کالا و مسافر در داخل کشور خود منع کرده‌اند.
تجارت آزاد داری ویژگی‌های زیر است:
• تجارت کالا بدون تعرفه و گمرک و یا دیگر موانع تجاری
• دسترسی آزاد به بازارها
• عدم وجود سیاست‌های منحرف کننده تجارت که به سود برخی از افراد و شرکت‌ها باشد.
• دسترسی آزاد به اطلاعات بازار
• جنبش آزاد کارگری در بین و داخل کشورها
• حرکت آزاد سرمایه در بین و داخل کشورها
انعقاد توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و هر یک از کشورهای همسایه، می‌تواند منافع سیاسی و امنیتی محسوسی را نیز برای طرفین در پی داشته باشد و به این ترتیب به تحکیم تعامل برنده-برنده (win_win) و ارتقای تأمین منافع دوجانبه کمک کند. انعقاد پیمان «تجارت آزاد» بین ایران و کشورهای همسایه، می‌تواند گام مهمی در راستای شکل‌گیری اتحاد اقتصادی – سیاسی پایدار بین ایران و کشورهای همسایه تلقی شده و در عین حال پیش درآمدی برای ارتقای تدریجی توانایی رقابتی تولیدکنندگان مستقر در کشورهای طرف پیمان تجارت آزاد باشد
2-3 مزیت نسبی
اصل برتری نسبی میگوید کل تولید گروهی از افراد، یک اقتصاد، و یا گروهی از ملت‌ها زمانی بیشینه‌است که تولید هر کالا توسط فرد یا بنگاهی انجام شود که کمترین هزینه فرصت را دارد. اگرچه آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل خود از برتری نسبی یاد کرده‌است ولی درآغاز سده نوزدهم دیوید ریکاردو اقتصادان بزرگ انگلیسی این اصل را گسترش داده.
با اندکی تامل در زندگی خود متوجه می‌شوید که هر روز برای فراهم کردن کالاها و خدماتی که از آن‌ها لذت می‌برید به تعداد زیادی از افراد وابسته هستید که اکثر آن‌ها را نمی‌شناسید. چنین وابستگی متقابلی از آنجا امکان پذیر است که افراد با یکدیگر مبادله می‌کنند. افرادی که تلاش می‌کنند تا برای شما کالا و خدمات تهیه کنند، نه از روز بخشش و دلسوزی چنین کاری انجام می‌دهند و نه دولت آن‌ها را مجبور کرده‌است که چنین کاری انجام دهند. بلکه آن‌ها برای شما و مصرف کنندگان دیگر کالا و خدمات فراهم می‌کنند تا چیزی در مقابل آن دریافت کنند.
امروزه در اکثر کشورهای دنیا، بسیاری از کالاها و خدمات مصرفی از خارج وارد می‌شوند، و بسیاری از کالاها و خدماتی که در داخل تولید می‌شوند به خارج صادر می‌شوند. مزیت نسبی وابستگی متقابل بین افراد، ملت‌ها و… را توضیح می‌دهند. همانگونه که خواهیم دید، منافع حاصل از مبادله، خواه کوتاه کردن موی سر در پیرایشگاه محلتان باشد و خواه خریدن پیراهنی باشد که در آن سر دنیا تولید شده باشد، بسیار به هم شبیه‌است.
تفاوت در هزینه فرصت افراد و مزیت نسبی منافع مبادله را به وجود می‌آورد. هنگامی که هر فرد به کاری که در آن مزیت نسبی دارد مشغول می‌شود، کل تولید در اقتصاد افزایش می‌یابد و این افزایش می‌تواند برای بهبود وضع همگی مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر، تا زمانی که دو فرد هزینه فرصت متفاوتی دارند، هردو می‌توانند با کسب یک کالا در قیمتی پایین‌تر از هزینه فرصت خود، از مبادله منفعت ببرند اصل مزیت نشان می‌دهد که منافعی در تخصص گرایی و مبادله وجود دارد.
2-4 سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی (به انگلیسی: World Trade Organization) (به شکل مخفف: WTO) یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد. تا 26 جون 2014 160کشور عضو این سازمان شده‌اند.
اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده‌است بدین شرح می‌باشد:
• ارتقای سطح زندگی
• تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو
• توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی
• دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
• حفظ محیط زیست
• افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی
این سازمان همچنین برای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده‌است که کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از:
• اصل عدم تبعیض و اصل دولت کامله الوداد (به معنی (MOST FAVORED NATION (MFN) CLAUSE): طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به همگرایی‌های اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. این استثنا بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می‌شناسد.
• استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند.
• پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، کشورها می‌بایست تعرفه‌های گمرکی خود را تثبیت نمایند و به‌تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند، استثنا قایل شده‌است.
• برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فراورده‌های این کشورها مجاز است.
• کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند.
• لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.
• انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید